6. februar 2023

Vi kan slet ikke få hænderne ned!

Vundet bygherrerådgivning på to daginstitutioner i Virum

Vi er ovenud af begejstring, fordi netop nu har underskrevet kontrakt med Lyngby-Taarbæk Kommune vedrørende bygherrerådgivning på Parcelvej og Virumvej i Virum lige nord for København. Vi er utrolig stolte af, at vi igen får lov til at arbejde med bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af to nye daginstitutioner i totalentreprise.

Fælles er, at daginstitutionerne skal opføres i høj arkitektonisk standard med æstetiske børnemiljøer med fleksible og robuste rum med forskellige funktioner, der kan tilpasses til både vuggestuegrupperum og børnehavegrupperum og omvendt. Derudover skal daginstitutionerne opføres med en DGNB-certificering i Guld, hvilket vi glæder os rigtig meget til.

Vi vil være ansvarlig for alle arkitektydelser og brugerproces samt sørger for, at begge projekter vil blive opført på baggrund af et ønske om æstetiske børnelæringsmiljøer i fleksible og robuste rum, hvor børn kan få lov til at være børn og hvor der er plads til fordybelse og leg. NOVA5 er bygherrerådgiver under OBH Rådgivende Ingeniører, der er projektansvarlig og vil varetage alle ingeniørydelser.

3. februar 2023

Glædeligt gensyn og velkommen til

I denne uge har vi været heldige at kunne sige velkommen til Sophia og Oliver, der begge netop er startet i praktikforløb i NOVA5.

Sophia er arkitektstuderende fra Arkitektskolen i Århus, hvor hun studerer Transformation. Dog håber hun på at kunne færdiggøre hendes kandidat på Københavns arkitektskole, hvor hun vil fortsætte hendes studie på Transformation.

Sophia er tilknyttet vores rammeaftale om daginstitutioner for Greve Kommune, hvor hun er med til at sikre kvaliteten for totalentrepriseudbuddet gennem brugerproces.

Oliver er bygningskonstruktørstuderende fra KEA og samarbejder med vores totalrådgiverteam, som allokeret på Galgebakken.

Oliver interesserer sig for processerne bag et byggeprojekt og ser frem til at kunne fordybe sig i tegningsmaterialet, hvor han skaber gennemtænkte løsninger, der gør en forskel.

Oliver er glad for at være en del af et dynamisk projekt, hvor han er fysisk tilsted på byggepladsen i sin daglig dag hos NOVA5.

Derudover var det et glædeligt gensyn, da Olivia og Sara igen vendt tilbage til NOVA5.

Vores tidligere bygningskonstruktørpraktikant og studentermedhjælper Olivia netop blevet færdig på sit bygningskonstruktørstudie med et flot 10 tal for hendes præstation vedrørende beboerproces ved renovering af almene boliger.

Til vores "faglig fredag" arrangement havde vi derfor også æren af at få en gennemgang af hendes speciale, hvor hun forklarede om hendes proces, den historiske udvikling af almene boliger og hvad hun fandt frem til.

Sara er også vendt tilbage fra sin barsel, hvilket var et glædeligt gensyn for tegnestuen.

Sara er ligesom Sophia også tilkoblet rammeaftalen om daginstitutioner for Greve Kommune, hvor hun knokler løs med nærhedsprincipper og funktionsprogram for den naturpræget daginstitution Godset og daginstitutionen Borgerhuset i Greve Midt, der er placeret i en bymæssig kontekst.

Velkommen til alle fire !

12. januar 2023

LCA-krav kan give anledning til biogene byggematerialer

Halm, tang, siv og flere biogene byggematerialer kan blive et element i de skoler, institutioner og boliger, som NOVA5 bygger.

I indfasningsprocessen af de nye krav om LCA kan det være en idé at undersøge og overveje mulighederne for at arbejde med alternative og biogene byggematerialer, der har lavere emissioner eller er dokumenteret med EPD (Miljøvaredeklaration).

Regenerativt byggeri

I NOVA5 tror vi, at den rette vej frem, hvor vi kan levere byggeri, der er bæredygtige og har et højt kvalitetsniveau, er ved at tænke byggeriet regenerativt. Det betyder, at vi kun har ressourcerne til låns. Det vil sige, at vi på et tidspunkt skal give dem tilbage til det naturlige kredsløb. Det betyder også, at vi alle sammen skal tage fælles ansvar og have fokus på at anvende ikke-knappe geologiske og biogene materialer, som i sidste ende kan returneres og indgå i de naturlige økosystemer.

På baggrund af dette kigger vi også ind i en fremtid, hvor halm, træ, hamp, ålegræs og mange andre biogene materialer indenfor en kort årrække kan markedsmodnes og udgøre et væsentligt element i den nødvendige omstilling af den nuværende klimabelastende byggesektor. Det kræver dog, at vi sammen med bygherre m.fl. tænker os om og medtænker den lige så påtrængende biodiversitetskrise, som kræver mere areal til vild natur.

For NOVA5 tager vores arbejde udgangspunkt værdiskabelse og omtanke for vores omgivelser – herunder valg og optimering af materialer, såvel som biodiversitet og sociale tiltag.

Vi bliver klogere

Det er en stejl læringskurve at arbejde med biogene byggematerialer, da er nyt for de fleste.

I NOVA5 bliver vi løbende klogere på at benytte os af upcycling af materialer og hvis CO2 aftrykket i byggeriet kan reduceres med 30-70 pct. alene, ved fx indskiftning af biogene materialer, så er vi klar på at intensivere dette i vores arkitektur og design af bygninger. Derfor har flere af vores medarbejder deltaget i kurser om brugen af biogene materialer, så vi kan blive klogere på de mulighederne, der findes og løbende udvikles.

Teknologien er på plads og markedsmodning af produkterne er i fuld gang. Derfor er det vigtigt, at vi har modige bygherrer, rådgivere og entreprenører, som tør udfordre branchen og hinanden og gribe bolden, selv om den er anderledes, end den plejer.

16. december 2022

NOVA5 ønsker alle vores samarbejdspartner og bygherrer en rigtig glædelig jul og en godt nytår

2022 markerer et helt særligt år for os, hvor vi afleverede boligprojektet Lyskilden i Herlev, der rummer 231 DGNB Guld-certificerede boliger, som vi har samarbejdede med AG Gruppen om.

Udover at Lyskilden lever op til kravene om DGNB Guld, så er byggeriet opført med omtanke for trivsel og fællesskab. Her er insekthoteller og fuglekasser, højbede og væksthuse, som beboerne kan benyttes, som de vil. Hvis man ikke har grønne fingre, kan man løbe en tur på den løbebane, der etableres rundt om byggeriet eller træne på fitnessområdet i gårdhaven. Men der er også rig mulighed for en rolig kop kaffe med naboen på opholdsområdet ved fælleshuset i gården, hvor man kan have et øje på børnene på legepladsen i den bilfri gårdhave eller den igangværende kamp på petanquebanen.

De to rundede portgennemgange, der er beklædt med trælameller, er indgangene fra gaden ind til gårdområdet og er udført med en omhyggelighed for de enkelte elementer, der understøtter et trygt og behageligt sted, hvor beboer har lyst til at være og bo.Tak for det fantastiske samarbejde til AG Gruppen.

I det nye år ser vi frem til mange flere mindst lige så gode projekter.

NOVA5 går på juleferie fra fredag den 23. december og er tilbage igen med ny energi mandag den 3. januar 2023.

Tak for i år!

5. december 2022

NOVA5: Endelig lovgivning om LCA og CO2

CO2 som målestok kan sikre den bæredygtige udvikling og kan give større indflydelse og bedre dialog om bl.a. materialevalg. Det er en retning, som vi i NOVA5 glæder os til at arbejde videre med, hvor vi er med til at sikre en bedre fremtid.

I 2018 har Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg kortlagt, at byggebranchen udleder 30 % af Danmarks samlede årlige CO2-udledning. Det er fordelt med 20 % fra energiforbruget i vores bygninger og 10 % der stammer fra bygge- og anlægsprocessen samt produktion af byggematerialer. Tilsammen udgør det 30 % af Danmarks samlede CO2-udledning på 51 mio. tons - altså 15,3 mio. tons CO2.

Det er en udvikling, som desværre kun er steget siden da.

Ikke blot produktion af byggematerialer

Udover CO2-udledningsproblematikkerne i byggeriet, så står vi over for andre overvejelser, som vi også skal handle på, når vi designer og bygger huse og bygninger.

40 % af Danmarks samlede energiforbrug bruges nemlig i bygninger, og 35 % af al affald stammer fra bygge- og anlægsbranchen ifølge Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg. Derfor har byggeriet nu i allerhøjeste grad incitament for at handle.

Vi skal ikke bare tænke på forbrug og ressourcer i byggeprocesserne – Vi skal også tænke langsigtet. Vi skal være optaget af at skabe en bedre fremtid, hvor de materialer vi bruger allermest, har så lille en effekt på vores omgivelser som muligt.

God bæredygtig udvikling

Her på tegnestuen er vi glade for, at der endelig er kommet krav til bæredygtighed, som bliver indarbejdet som tillæg til bygningsreglementet fra januar 2023.

Vi ser det som et positivt tiltag, at LCA-beregningsmetoden og tilhørende CO2-krav fra blandt andet DGNB-kriterierne nu bliver indført som tillæg til bygningsreglementet fra januar 2023.

De nye klimakrav omfatter en øvre grænseværdi for CO2-udledning fra bygningens livscyklus, og for nybyggeri over 1.000 m2 indføres der fra 1. januar 2023 en grænseværdi på 12,0 kg CO2-eq. pr. m2 pr. år. Det er et niveau, der svarer til de krav, der er til DGNB Guld.

NOVA5

Med de nye krav til bæredygtighed får vi nu mulighed for at skabe en dialog om materialevalg og tilmed samarbejde med bygherre om design- og idéprocessen.

LCA danner fundament og er forarbejde til DGNB, som er den mest bruge bæredygtighedscertificering i Danmark, da der er konkrete mål, som bygherre og andre interessenter kan måle på. Derfor giver det god mening, at den nye lovgivning også tager udgangspunkt i LCA og CO2-udledning, da det er metoder, som er kendte i branchen.

I NOVA5 har vi senest gjort brug af LCA-beregning på Galgebakken, da vi skulle vurdere, om nedtagning og nybyg eller renovering af de eksisterende boliger gav bedst mening i forhold til klimapåvirkningen. Dog har vi ligeledes erfaring med DGNB fra Lyskilde i Herlev, som netop nu er ved at blive afleveret. Derudover har vi i 2020 udført et træbyggeri af daginstitutionen Eventyrhaven i Havdrup, som ligeledes har en lav klimapåvirkning, da udformningen har taget udgangspunkt i fx klimavenlige byggematerialer.

Gennem LCA-vurdering og en mere dybdegående dialog om materialevalg forudser vi udviklingen af en form for hybrid-byggerier i fremtiden. Det er bygninger, hvor der fx både bruges beton og træ til bærende elementer, eller hvor der fx benyttes forskellige typer isolering – både de klassiske isoleringsmaterialer og nyere materialer som biogene materialer af fx tang.

Denne forudsigelse bygger på, at vi er opmærksomme på, at man ikke skal skabe et overforbrug af enkelte materialer – fx træ. Derfor er det vigtigt, at vi opretter vidensdelings- og læringsmetoder, både internt og eksternt.

Vi er i gang

Vi kan ikke komme uden om, at alle, der arbejder i byggeriet, skal have viden om LCA og beregning af en bygnings livscyklus, da det nu bliver en del af lovgivningen i byggeriet. Det er vores mål, at alle vores medarbejdere skal kende til LCA og vide, hvordan man bruger metoden. Derfor er vi i NOVA5 i fuld gang med at uddanne vores medarbejder i brugen af LCA.

Udover nybyggeri er NOVA5’s hovedkompetence renovering og transformation – ikke blot på grund af lavere CO2-udledning, men også fordi det er vores hjertebarn at genoplive gamle nedslidte og til tider historiske bygninger med stor bevaringsværdi. Derfor ser vi også frem til at renovering, tilbygning og ombygning bliver en del af lovningen om bæredygtigt byggeri i 2025.

23. november 2022

Risingskolen - Nyt skoleprojekt til samlingen

NOVA5 har vundet sin 4. skole under Odense Kommunes ”Velfærds Fundament”, hvor vi som totalrådgiver skal hjælpe med at forbedre.

Dermed er vi i fuld gang med projektering af Ubberud Skole, Dalum Skole, Næsby skole - og nu også Risingskolen. Det betyder også, at vi nu har vundet 4 ud af 5 miniudbud, hvilket vi er enormt stolte af.

Generelt for Velfærdens fundament er formålet med rammeaftalen at pust nyt liv i Odenses lokalområder og give en kærlig hånd i forbindelse med at skabe et stærkt lokalsamfund med skolerne som omdrejningspunkt for liv og fællesskab.

På Risingskolen er der være plads til alle, hvilket er en del af det områdes charme, som skolen er placeret i. Det er derfor også tungt forankret i skolen og de andre kommunale elementer som SFO, musikskole, SSP, der er med til at skabe en dagligdag for godt 900 af områdets børn.

Risingskolen bærer præg af mange års leg og læring, hvilket både kan ses og mærkes. Derfor er det vigtigt for os at skabe endnu bedre rammer for elevernes læring og trivsel gennem glæde, nysgerrighed, tryghed, kreativitet og ansvarlighed, som afspejler Klods Hans, som er Risingskolens vartegn.


Få mere information om Velfærdens fundament og om Ubberud skole, Dalumskolen og Næsby Skole ved at klikke på links eller læs mere om projektet hos Licitationen.

29. september 2022

Sig hej til Thomas Graah

I mandags den 26. september startede Thomas Graah i NOVA5. Thomas er uddannet arkitekt og er i gang med at blive klogere på vores nye projekt på TEC Baltorp Campus, der er et nyt teknisk gymnasium og dataskole i Ballerup, hvor han skal være NOVA5’s arkitekt på projektet.

Thomas kommer senest fra Rørbæk og Møller, hvor han fungerede som sagsarkitekt på Boserupvej, der er to nye botilbud på 71 boliger i Roskilde for Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

Thomas har mange års erfaring med skitsering, projektering og projektledelse og har gennemført mange projekter og konkurrencer. Han har stor erfaring med både transformation og nybyggeri - herunder skoler, daginstitutioner, boliger og plejeboliger. Det er kompetencer, der ligger fint i spænd med det felt, som NOVA5 også arbejder i.

Som arkitekt fokuserer Thomas på at finde enkle svar på komplekse problemstillinger. Det, som motiverer ham, er at finde og forløse de arkitektoniske kvaliteter i de opgaver han arbejder med. Han er især optaget af at finde løsninger med fokus på ressourceforbrug, miljø og bæredygtighed.

Det fremgår også tydeligt af hans CV, at han har arbejdet med en lang række forskellige bygherrer og forskellige typer af projekter. Denne store alsidighed og bredde i hans faglige virke har også givet ham et indgående kendskab til politiske og administrative processer. Thomas har på baggrund af dette derfor altid fokus på at sikre samarbejdet med alle interessenter i byggeprocessen.

Det æstetiske og kunstneriske er ikke kun noget, som Thomas udnytter i sit arbejde. Han er meget glad for at tegne og male – og bruger også meget tid på at spille guitar. Fritiden bruges med familie og venner - gerne i sommerhuset eller på vandreture i naturen.

2. september 2022

Nye praktikanter i NOVA5

Vi er glade for, at vi endnu en gang har fået et nyt hold af seje bygningskonstruktørpraktikanter ind som en del af vores team i NOVA5.

For NOVA5 ser vi det som en fordel at ansætte praktikanter i deres skoleforløb, fordi de kommer med den nyeste viden, teori, metoder og teknikker inden for deres felt. Hos os er praktikanterne en aktiv del af vores hverdag. De er en hjælpende hånd, der kommer friske øjne på problemstillingerne og giver mulighed for at afprøve nye ideer på projekterne. Vi gør vores bedste for at planlægge et godt forløb, som også er tilpasset den enkle praktikants interesser.

Vi ønsker at understøtter vores praktikanters udvikling også efter, at deres praktikforløb slutter, hvilket er tilfældet ved flere af vores kollegaer, da de er fortsat på tegnestuen efter deres tid som praktikant hos os, er slut. Det er i særdeleshed til stor glæde for os.

Magnus Worziger Klein Rasmussen

Den 29. august startede Magnus, som bygningskonstruktørpraktikant og er fra første dag blevet tilknyttet vores projektet i Galgebakken, som pt er Danmarks største renoveringsprojekt. Her vil Magnus følge Christian Lang, der er Projektleder for alle arkitektydelserne. Senere hen i Magnus forløb vil han også skulle arbejde på Tranehavegård, der er et tilsvarende boligrenoveringsprojekt, hvor han blandt andet skal projektere altaner.

Indenfor byggeriet er Magnus’ interesseområder arkitektur og bæredygtighed – særlig smukke kvalitetsbygninger, som bruger skaber et tæt knytningsforhold til og som derved kan betyde, at bygningen vil stå i mange år. Hertil forklarer Magnus, at kvalitetsbygninger også har stor sammenhæng med god byggeskik, hvor der er stor respekt for håndværket og de tilhørende fag.

For Magnus er det vigtigt altid at tage de mest bæredygtige valg. For ham er det vores pligt at sørge for, at de fremtidige generationer også har de nødvendige ressourcer rådighed.

Magnus har allerede kendskab til byggebranchen, da han tidligere har være ansat i et malerfirma. Dog har hans største passion siden gymnasietiden været at spille fodbold i USA og senere hen i dag på det danske landshold i Futsal.

Martin Kinimond

Martin er startet i NOVA5 som bygningskonstruktørpraktikant den 22. august, hvor han allerede nu arbejder i tæt samarbejde med vores projektleder på TEC Baltorp Campus i Ballerup. Her er Martins primære opgave at foretage modellering og analyse af uddannelsescenteret. Digital modellering og analyse er også Martins store interesse, hvilket har været hans fokus i hele hans studietid.

Inden Martin startede på Bygningskonstruktøruddannelsen på KEA, har han de sidste 13 år været ansat som stilladsmontør, med flere forskellige roller i udførelsesfasen, på flere forskellige værker i industrien til restaurering af slotte og ældre bygninger på Sjælland.

Martin er far til tre piger, som han bruger det meste af sin fritid på, men han er også amatørfotograf, hvor han elsker at skyde billeder til sit hobby-fotografarkiv. Det er evner, som vi glæder os til at gøre brug af.

Conrad Seibæk Kongstad

I august er Conrad startet som bygningskonstruktørpraktikant i NOVA5, men han er ikke et nyt ansigt. Conrad har været ansat som studentermedhjælper siden oktober 2021 og har siden der arbejdet på Galgebakken, hvor han sammen med resten af projektteamet er fysisk tilsted på byggepladsen.

Siden sin start som studentermedhjælper har Conrad arbejdet på række opgaver på Galgebakken såsom procesplan for beboerne, beboervalgskatalog, boligplaner til ajourføring, tegningsrevisioner, detaljetegninger og en masse andre ting. Fremadrettet kommer han stadig til at beskæftige sig med et hav af forskellige arbejdsopgaver herunder tilsyn og tilsynsplaner, deltagelse og skrive referater til byggemøder og projektere i Revit i forbindelse med fx tegningsrevisioner eller detaljetegninger.

Conrad har været med på Galgebakken siden det første spadestik, så han har haft rig mulighed for at følge med i de konstruktionsmæssige detaljer og sammen spillet mellem materialer, hvilket er hans helt store passion inden for byggeriet. Qua Conrads tidligere uddannelse som Tømrer og nu Bygningskonstruktør finder han det særligt interessant, hvordan to elementer mødes, og hvordan de detaljemæssigt bliver monteret.

På trods af at Conrad har travlt på Galgebakken, så har han også travlt alle sine aftener og weekender. Conrad dyrker elitesport og er en del af det danske senior landshold i fægtning.

1. august 2022

Nyt ansigt i NOVA5

Kort før sommerferie den 1. juli har vi i NOVA5 haft fornøjelsen af at byde Natalie Kitchell velkommen.

Natalie er ansat hos NOVA5 som Bygningskonstruktør og er allerede startet på Galgebakken, hvor hun vil være fysisk til stede sammen med resten af vores team på pladsen. Her vil hun varetage diverse opgaver, men vil også være ansvarlig for det videre arbejde, der er lavet ifm. udvidelse af beboerhuset.

Natalie er uddannet bygningskonstruktør fra Kea i København og interesserer sig inden for boliger, og det at skabe et sted, hvor beboerne kan leve og skabe sociale relationer:

”Jeg interesserer mig meget for funktionalitet, arkitektonisk kvalitet og brugerens oplevelse i byggeriet. Derfor synes jeg også, at boliger er super spændende, fordi man får stor indflydelse på menneskers liv, og hvordan de kommer hinanden ved. Derudover vil jeg gerne lære mere om renovering, da jeg tror, vi vinder en hel masse i forbindelse med bæredygtighed ved at genanvende det der allerede eksistere, og give det nyt liv eller transformere det.” forklarer Natalie.

Natalie kommer fra en lignende stilling hos Vilhelm Lauritzen Arkitekter. Her har hun arbejdet med dispositionsforslag, myndighedsprojekter og hovedprojektering af boligbyggeri. I det seneste år har hun siddet med en tagboligrenovering i Valby og derefter med projektering af NHN (Nyt Hospital Nordsjælland) i Hillerød, hvor hun hovedsageligt beskæftigede sig med Kompletteringer og Storkøkkenet (Servicebyen), som skal levere maden til patienterne på hospitalet.

17. juni 2022

Idrætten og Sportens sammenhæng med Arkitekturen

Ifølge Dansk Psykolog Forening er tætte relationer og fællesskaber afgørende for, om vi som mennesker har det godt. Mennesker har brug for at opleve, at vi er en del af noget. Det at være en del af social integration slår behov som frisk luft og motion, når det gælder indvirkning på levetid. Forskellige studier har vist at tætte relationer og det at indgå i et fællesskab har stor betydning for vores mentale sundhed. Det er bevist, at den enkeltstående og mest afgørende faktor for, om vi mennesker lever et langt liv, er social integration. At vi føler os som en del af en sammenhængende gruppe og er integreret med mennesker omkring os – både de nære og dem, vi møder i løbet af dagen.


I Danmark har vi i høj grad fokus på betydningen af daglig motion og sund kost som værende afgørende for vores fysiske velvære. Dog er behovet for fællesskaber, samvær og at høre til, en mindre kendte faktorer for den enkeltes trivsel og levetid. Her kommer sport og kultur ind i billedet.

Sport og kultur involverer mange forskellige variationer af mennesker. Det gælder alle fra butiksassistenter til den kongelige familie. På den måde er sport og kultur en platform, hvor alle kan mødes på lige fod uden fordomme eller skæl imellem sociale klasser.

Sportshaller og arenaer bliver tit fokuspunktet for en storslået oplevelse, som samler tilskuer. Det er samlingspunktet for en alsidig og altomfavne oplevelse, som man kan deltage i og skabe fællesskab og tryghed i hinanden.

De sportslig og kulturrelaterede kvaliteter

Historisk set har sport og kultur altid være et samlingspunkt for mennesker, hvor kultur udvikles og der skabes sammenhæng mellem mennesker, by og sted. Idrætten er et af de få tilbageblevne fora, hvor socialt samvær kan foregå på tværs af aldersgrupper, hudfarve, tro og sociale skel. Her kan mennesker stadig finde identitet og fællesskab i en samtid, hvor individualismen vokser. Derfor har sporten gode chancer for at blive et offentligt samlingspunkt, som har ført til stor arkitektoniske bygningsværker såsom eksempelvis stadions, arenaer, forenings- og fælleshuse og meget andet.

Stadions, arenaer, fælleshuse og andre lignende kulturelle institutioner må derfor medvirke til at skabe liv og kan i nogen tilfælde øge interessen for et særligt sted, hvilket yderligere kan skabe udviklingsmuligheder, der er til gavn for hele området.

Det Blå Rum ved Fuglesang Sø i Herning bruges både af de lokale idrætsforeninger, skoler og institutioner samt lokale borgere og andre besøgende. Der er plads til både de organiserede frilufts- og idrætsaktiviteter ved vandet og til de spontane aktiviteter i det grønne. På den måde tilfører huset stor social værdi til lokalområdet i Herning, vil danne rammerne om nye blå og grønne oplevelser i kommunen.

På den måde kan man sige, at det Blå Rum på samme måde som andre sports- og kulturinstitutioner er blevet et samlingspunkt i byer og er dermed også limen, der samler brugerne. Det skaber liv, tryghed og sammenhæng i området sammentid med, at det også kan skabe nye udviklingsmuligheder for området både økonomisk og socialt.

Arkitektur

Arkitekturens hensigt er at give menneskene fodfæste i tid og rum. Den giver mulighed for at åbne eller lukke for forskellige former for livsudfoldelse. Idræt er som livsudfoldelse i bevægelse afhængig af stedernes art. Det handler om tid, krop, bevægelse og rum. Forholdet mellem arkitektur samt sport og kultur handler om at vise, hvordan samspillet mellem disse aktiviteter og arkitekturen hjælper til at iscenesætte en forståelse af deres betydninger for menneskers socialisering og kulturelle udvikling.

Sport- og kulturvenues skal have funktionalitet for øje sammentid med, at oplevelsesmomentet bliver vedligeholdt og fordrer til interaktion gennem arkitekturen. Det er sammenhængen mellem sport, krop, kultur, arkitektur og fysisk planlægning, der er centrale i udformning af projekter i denne klasse.

Funktionaliteten har været afgørende for det Blå Rum. Inddragelsen af borger og kommende bruger har givet værdifuldt input til aktiviteter og projektets udformning via brugerworkshops og generel inddragelse. Hertil fandt er der anvendt vedligeholdelsesfrie, langtidsholdbare samt miljøvenlige materialer og bygningerne er udført med grønne tage og integrerede solpaneler for at mindske miljøaftryk og ressourceforbrug. Igennem den større brugerproces er det Blå Rum blevet skabt sammen med de mennesker, som skal bruge stedet, hvilket både kan ses og mærkes, da det er et hus, der er båret frem af entusiasme for fællesskab samt sport og kulturelle oplevelser.

Sport og kultur skal smedes mens ilden er varm

Der er tegn på forandring i samfundet i forhold til sports- og kulturbegivenheder. De er identitets- og fællesskabsskabende og er derved en af de lettest omsættelige og mest eftertragtet varer. I dette århundrede har sports- og kulturaktører en enestående mulighed for at kunne indtage fremskudte positioner i byerne. Det gælder både de store multiarenaer, såsom Parken, Aarhus Stadion, Royal Arena, Randers Arena mv. og de mere ydmyge faciliteter såsom foreningsfaciliteter så som det Blå Rum, fitnesscentre og idrætshaller. Det skyldes blandt andet, at sport og kultur er tilbageblevne fænomen, hvor mennesker mødes på tværs og skaber relation til hinanden.

Lige nu sker også en større udvikling i samfundet, da flere generationer ønsker mere balance mellem arbejde og fritid. Denne gruppe har et større behov for at omgås med andre mennesker og skabe interaktioner, som stimulerer det sociale og som kan opstå via fysiske Communities. Det gør det nærliggende at udforske mulighederne for at skabe flere steder for sports- og kulturevents.

NOVA5 om sport og kultur

I dag opfattes begrebet idræt som det overordnede begreb for bevægelse, leg, motion og sport, hvilket er nøgleelementer i det meste af NOVA5 arbejde, hvad enten det handler om undervisningsbyggeri eller sport.

I NOVA5 forsøger vi at skabe arkitektur, der har naturlige sammenhænge mellem faciliteter, så brugerne mødes og inspireres på tværs af sportsgrene og kulturelle events. For os er sport og kultur uadskillelig fra arkitekturen og skaber helhed i alle menneskers liv. Desværre er det kun få arkitekter i Danmark, som har formået at skabe nytænkende arkitektur. Her har NOVA5 erfaret at søge inspiration, gode ideer og få adgang til den nyeste viden gennem i internationale netværk, tidligere projekter og samarbejder.

NOVA5 fokuserer på funktionaliteten. Det, at mennesket i form af publikum, professionelle idrætsudøvere og artister skal kunne mærke, at arkitekturen fungerer i praksis, og hvor der er fokus et smidigt flow og korte arbejdsgange for de ansatte ved at tænke bygningernes funktioner sammen.

For at dette kan lykkes, kræver det et godt samarbejde med brugerprocesser, som er målrettet behov og ønsker, som understøtter de funktioner som sport og kultur besidder. Det drejer sig om at skabe en forståelse mellem de tværfaglige erfaringer og de samfundsmæssige refleksioner, der danner vilkår for arkitekturen og byen præcis som ved udformningen af det Blå Rum. Der har intet været overladt til tilfældigheder, da alle huset funktioner bliver benyttet.

Det er forståelsen af betydningen af menneskers møde med hinanden og det aftryk begivenheder har på menneskerne, der er afgørende for et godt projekt af denne karakter. Det handler om at synliggøre menneskers socialisering, civilisering og selvopfattelse i det moderne velfærdssamfund, hvilket sker i mødet mellem tradition og bevægelse, mellem dem der har viden og erfaringer, og den ungdom der har vitaliteten og styrken til at skabe nye visioner.

Det er tydeligt at se, at vi allerede er i gang med at skabe en tæt relation mellem sportshaller og skoler og institutioner. Det skaber netværk og samvær i lokalområdet. Denne udvikling har NOVA5 allerede arbejdet med på en række projekter:

Skoler/institutioner

- Dalby GF
- Espergærde Idrætsby
- Tove Ditlevsens Skoles sportshal

Stadions og andre aktivitetsfaciliteter

- Helsingør stadion
- Multihal i Greve – IGLO
- Hørsholm idrætspark og skøjtehal