Bæredygtighed

Bæredygtigt byggeri er centrum, hvor menneskers trivsel og arkitekturen smelter sammen.

Byggeri står i dag for mere end en tredjedel af det samlede energiforbrug, og det er således ikke kun miljøet, der vinder, hvis vi bygger mere bæredygtigt. Det anslås, at op mod 40 % af verdens samlede udledning af CO2 kommer fra byggebranchen og op mod 20 % fra produktionen af byggematerialer.

I Danmark er vores CO2-mål ambitiøse, men der er lang vej til målene. Visionen er, at alle nye bygninger skal producere mere energi end de forbruger, og samtidig skal energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse nedbringes markant. Overalt omsættes visionerne til virkelighed – mulighederne er reelle.

NOVA5 deler visionen

I alle NOVA5s projekter arbejder vi med bevidste og realistiske valg af bæredygtige principper i både proces, opførelse og drift. Vi har fokus på ressourcer, forbrug, genanvendelighed og materialevalg.

Bæredygtighed er altid med i vores overvejelser, når vi arbejder på alle typer projekter. Vi undersøger altid mulighederne for, hvordan vi kan reducere energiforbruget og CO2-udledningen samt anvende de mest bæredygtige materialer inden for budget, så bygherren kan få realiseret sine målsætninger for projektets bæredygtighed.

Helt konkret baserer vi vores arbejde på en helhedsbetragtning over hele byggeriets livscyklus og på bygningsniveau baseres vurderingen af bæredygtighed på tre aspekter; Miljømæssige aspekter, Sociale aspekter og Økonomiske aspekter.

Reduceringen af CO2-udledning og energiforbruget skal ske uden at gå på kompromis med et sundt indeklima, æstetik, komfort, økonomi og arkitektur. Det stiller høje krav til fx materialers miljøegenskaber, bygningers indeklima og dagslysforhold, totaløkonomi samt miljø- og arbejdsmiljøforhold under byggeprocessen. Bæredygtighed i byggeriet er således langt mere end energi og CO2 om end disse er vigtige indikatorer i det samlede regnskab.

For NOVA5 handler det om at opfører og renovere gode, sunde boliger og bygninger samtidig med, at vi tager vidtgående hensyn til miljø og klima, hvor vi tænker kreativt og problemløsende. Vi anvender gode alternativer til de meget udbredte byggemetoder med anvendelse af store mængder beton, mineraluld og kemiske fugemasser og malinger.

I bæredygtigt byggeri arbejder vi med:

- At undgå skadelige stoffer
- At genbruge/genanvende og at bruge lokale og gode materialer med en god miljøprofil
- At undgå eller begrænse brug af byggematerialer, der har et højt forbrug af energi og en stor udledning af CO2 under fremstilling
- At undgå eller minimere brug af byggematerialer lavet af knappe ressourcer
- At spare på energien i bygningsdriften og undgå at forværre klodens klima
- At skabe et godt indeklima i bygningerne, så mennesker trives

I NOVA5 har vi dygtige medarbejder og DGNB-konsulenter, som er passioneret om bæredygtighed og konstant leger med mulighederne for at arbejde bæredygtigt og finde gode løsninger, som både ramme plet hos bygherre og deres ønsker og sammentid skabe de bedste forhold for miljø og samfund.

Cirkulært byggeri

Bæredygtighed er en bred betegnelse for miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter, mens cirkulær økonomi er et mere snævert begreb, da det handler om at minimere mængden af affald og at genanvende bedst muligt.

I et konkret byggeri kan bæredygtighed handle om lavt forbrug, ekstra godt indeklima og fokus på både anlægs- og driftsøkonomi, mens et cirkulært byggeri kan være bygget af genanvendte materialer eller være designet, så det kan genanvendes på sigt.

I NOVA5 har vi også erfaring på dette område. Vi har tegnet en række af forskellige transformerings- og moderniseringsprojekter, hvis hovedmål var genanvendelse og minimalt affald.

Vi arbejdet hele tiden på at blive bedre og forsøger at efterlade det mindst muligt CO2-aftryk i vores byggerier og bygningsdesign. Men dette kræver også en vis kreativ tankegang, hvor vi undersøger alternativer til eksisterende materialer og løsninger, som vi har tæt dialog med bygherre og bruger om.