VABN på Yderlandsvej

I området ”Ved Amagerbanen Nord” (VABN) er et tidligere industriområde ved at blive udviklet til et tæt bykvarter, omfattet af Københavns Kommunes Lokalplan 617: Ved Amager- banen Nord”.

Området afgrænses mod øst af Amager Strandvej, Prags Boulevard mod nord og Ved Amagerbanen mod vest. Byggefelterne er udlagt som forskellige bygningskroppe organiseret enten som karreer, omkring åbne gårdområder eller som fritliggende punkthuse. Der etableres et fælles byrum centralt i området langs Yderlandsvej.

NOVA5 er arkitektrådgiver i forbindelse med nybyg af 240 private boliger samt erhverv i DGNB Guld.

Type: Nybyg af boliger  / Bygherre: AG Development A/S  / Sted: Yderlandsvej på Amager  / Ingeniør: Fjord rådgivende ingeniører  / Entreprenør: AG Gruppen  / Størrelse: 240 boliger og 500 m² erhverv fordelt på 14.210 m²  / Status: Under projektering

Om projekt

Dette projektet består samlet set af 240 boliger på ca. 13.700 m² og ca. 500 m² erhverv i stueetagen i alt ca. på 14.200 m². Bebyggelserne består af tre forskellige byggerier/bygningstypologier, beliggende på tre forskellige matrikler; karrébebyggelsen (94 boliger), de tre længehuse (minimalboliger) (92 boliger) og punkthuset (23 boliger), som i organisering og udseende er forskellige, men hvor der stadig etableres et slægtsskab imellem bygningerne i materialitet og arkitektonisk detaljering.

Til de 240 boliger og erhvervet tilhører kælder, P-kælder, faciliteter for affaldshåndtering, teknikrum, depotrum, cykelparkering, kantzoner og udearealer mv. Bebyggelsen består af 4 mindre stangbebyggelser, hvor der er 1-2 opgange pr. hus, samt en karrébygning ud mod Amager Strandvej. Det er valgt, at en af de eksisterende bygninger bibeholdes og inddrages som en del af det nye byggeri.

PUNKTHUSET (23 BOLIGER)
Punkthuset ligger med sin høje gavl ud imod Ved Amagerbanen og sin lavere gavl ind imod den eksisterende, rødmurede bygning, som i lokalplanen er udpeget som bevaringsværdig. Punkthuset er udført med samme lave taghældning som den bevaringsværdige nabobygning, og ligger dermed som en arkitektonisk forlængelse af denne. Punkthuset udføres med træfacader, og husets pudsede sokkel forskyder sig en etage op fra terrænniveau på indgangssiden af bygningen, hvor denne naturligt er mere udsat i forhold til cykelparkering, slid mv. Bygningen er i 5 etager og organiseret omkring en enkelt trappeopgang, som på hver etage betjener 5 boliger, dog 3 boliger på 4. sal.

DE TRE LÆNGEHUSE/MINIMALBOLIGER (92 BOLIGER)
De tre længehuse ligger som tre ens stænger i 4 etager med varierende afstand. De kendetegnes ved deres gavlmotiv ud imod Yderlandsvej, hvor den pudsede sokkel (ligesom på punkthuset) forskyder sig en etage op for at beskytte bygningerne på deres mest udsatte facader på indgangssiden.

Boligerne i disse bygninger er ”minimalboliger” og er 1-værelsesboliger med indbygget alkove til placering af seng. Bygningen, der ligger ud imod byrummet, indeholder fælles faciliteter for beboerne i form af fælles vaskeri, fælles tv-stue samt fælleskøkken/fælleshus inkl. HC-toilet, ligesom der i øverste etage i begge trapperum mod Yderlandsvej er en fælles karnap med udsigt over pladsen.

KARRÉBEBYGGELSEN (94 BOLIGER)
Karrébebyggelsen ligger med facade ud imod Amager Strandvej og er kendetegnet ved det markante søjlemotiv i de murede teglfacader, som går hele vejen rundt om bygningen, men som er mest udtalt på facaden mod Amager Strandvej, hvor de delvist indeliggende altaner skaber dybe forskydninger i facaden. Bygningen består af en base i tegl, som varierer mellem 2-4 etager og oven på basen i tegl skifter beklædningen til træ, som varierer imellem 1-4 etager. Skiftet til denne blødere og lettere materialitet bringer bygningen ned i en mere menneskelig skala og skaber en forbindelse i materialitet til punkthuset og længehusene. En stor åben port mod byrummet langs Yderlandsvej danner indgangen til det grønne gårdareal i midten af karrébygningen, ligesom der er adgang til gårdrum fra alle fortrapper. Der er erhverv i stueetagen ud imod Amager Strandvej og ligeledes et enkelt erhvervslejemål mod byrummet langs Yderlandsvej.

Omtanke for bæredygtighed og EU-taksonomi

Udover at hele bebyggelsen skal DGNB certificeres til Guld, er der udført LCA-vurderinger iht. lovgivning, hvor nybyggeriet dokumentere klimapåvirkning gennem livscyklusvurderingen.

I et tillæg til dette arbejder vi ligeledes ud fra EU-taksonomien, der er et klassificeringssystem baseret på fælles definitioner af miljømæssig bæredygtighed og dermed udgøre et væsentligt bidrag til mindst ét af de seks klima- og miljømål.

EU-taksonomien består af tre overordnede kriterier med tilhørende seks klima- og miljømål, som skal være opfyldt, for at en økonomisk aktivitet lever op til kravene.

De tre kriterier er:

1. Aktiviteten skal bidrage væsentligt til minimum ét klima- og miljømål
2. Aktiviteten må ikke gøre væsentligt skade de resterende klima- og miljømål (Do No Significant Harm, DNSH)
3. Aktiviteten skal overholde minimumsgarantier for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder (Minimum Social Safeguards)

De seks klima- og miljømål er:

1. Forebyggelse af klimaforandringer
2. Tilpasning til klimaforandringer
3. Beskyttelse af vand eller andre ressourcer relateret til havet
4. Bidrag til overgangen til en cirkulær økonomi
5. Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
6. Beskyttelse og genopbygning af biodiversitet