Tibberupparken

Sammen med NIRAS har vi udarbejdet en helhedsplan for Tibberupparken, en almen parkbebyggelse fra sentresserne, hvor de tidstypiske monotone betonblokke var præget af forfald. Efter at have vundet udbuddet om realiseringen har vi fulgt opgaven til dørs med Bascon. Tibberupparken i dag en attraktiv og fremtidssikret bebyggelse udført i bæredygtige vugge-til-vugge-materialer og med regnvandshåndtering indarbejdet som attraktive elementer i landskabet. De nedslidte betonstenplader er erstattet med tegl og skærmtegl, og de changerende relieffacader i tre forskellige grånuancer udstråler genvundet stolthed til glæde for både beboere og naboer.

Type: Almene boliger  / Bygherre: Boligselskabet Nordkysten afd. 6 Tibberupparken v/ Boligkontoret Danmark  / Sted: Espergærde  / Landskab: Rambøll Landskab  / Ingeniør: Bascon (installationer), Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører (konstruktioner)  / Størrelse: 264 boliger, 25.300 m2  / Anlægssum: 320 mio. kr.  / Status: Ibrugtaget

Helhedsplan og fremtidssikring

Den tidstypiske betonelementbebyggelse er udformet som skalmurede boligblokke med i alt 264 boliger fordelt på 1-, 2-,3- og 4-værelsesenheder udført som tilgængelighedsboliger. Totalrenoveringen omfatter hele afdelingen. Alle etværelseslejligheder nedlægges og sammenlægges med de øvrige lejligheder og der etableres 12 nye tagboliger. Udover de 9 boligblokke er der 2 mindre bygninger til fælles funktioner og 12 garagebygninger på parkeringspladserne. Hovedparten af boligerne har en smal altan mod sydvest. Tage er saddeltage med betontagsten, facader og gavle er isolerede betonelementer.

Helhedsplanens realisering giver mulighed for, at tilføre afdelingen nye funktionelle og oplevelsesmæssige kvaliteter, som er med til at fremtidssikre boligerne og friarealerne. Renoveringen og ombygningen omfatter klimaskærm, bl.a. facaderenovering og tagrenovering, lejlighedssammenlægning og landskabsbearbejdning. Desuden etableres altaner i de lejligheder der idag er altanløse.

Friarelaer og energitiltag

Friarealerne opgraderes og indrettes med regnvandsopsamling, grønne tage og plads til ophold, leg og fordybelse Der etableres adgang til private haver fra stuelejligheder via. trappe fra altan. Både renoveringen og nybyggeriet tager hensyn til miljøet i form af passive og aktive energitiltag. De passive i form af udskiftning af vinduer, efterisolering af facader, lofter og etagedæl mod kælderen. De aktive med fokus på energianvendelse - varmegenvinding på ventila-tionsluft, spildevand og varmtvandscirkulation, etablering af målere og energibesparende fællesbelysning. Der etableres også regnvandsopsamling, så regnvand genanvendes til beplatning og dekoration ifm. fælles udearealer.

Beboerproces og kommunikation

Tibberupparken er primært bygget til beboere med ønske om socialt samvær, åbenhed og involvering som en del af livet i og omkring boligerne. Og netop fordi bebyggelsen er bygget på det grundlæggende sociale tankesæt, hvor fællesskab og engagement er grundværdier for beboerne er inddragelsen undervejs særlig vigtig.

Kommunikation og beboerinddragelse er generelt en rød tråd i udviklingen af de projekter NOVA5 er involveret i. I afklarings- og udviklingsfasen inddrages beboerne naturligt i processen via forskellige temagrupper med det formål at tage højde for beboernes behov, men også at beboerne bliver informeret og fagligt klædt på til at tage del i projektet. På samme måde som beboerne involveres, lader vi os som rådgivere inddrage i deres ønsker og kendskab til stedet.