Nye daginstitution ved Bøgely – Virumvej 33-35

Projektet omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af ny bæredygtig daginstitution i Virum, som certificeres til DGNB Guld.

Børnetallet er stigende i Lyngby-Taarbæk Kommune og derfor er der behov for en række kapacitetsudvidelser af eksisterende daginstitutioner i området.

NOVA5’s ambition med projektet var at udforme en kvalitetsrig og velfungerende daginstitution, der skaber den gode ramme for de pædagogiske visioner samt børnenes og personalets hverdag med trygge og udviklende børnemiljøer, hvor de fysiske omgivelser både inde- og ude sikrer trivsel og pædagogisk læring i tidssvarende rammer for både børn, personale og forældre.

Type: Daginstitution  / Bygherre: Lyngby-Taarbæk Kommune  / Sted: Virumvej 33-35  / Landskab: NOVA5  / Ingeniør: OBH Rådgivende ingeniører  / Størrelse: ca. 1.470 m2  / Anlægssum: 78.900.000 kr. inkl. moms  / Status: I udbud

Om projekt

Den nye daginstitution ved Bøgely skal danne rammen om en gode dagligdag i børnehøjde, som skal rumme otte grupper i nybyggeriet - 4 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper samt to børnehavegrupper i det eksisterende Bøgely, så i alt en daginstitution på 10 grupper. Derfor kræver det også, at daginstitutionen skal opføres så fleksibelt som muligt, så rummene kan have forskellige funktioner og tilpasses over tid. Dvs. at det er vigtigt, at vuggestue- og børnehavegrup­per har stor fleksibilitet.

Området, hvor den nye daginstitution skal opføres, ligger i tæt forbindelse med den eksisterende børneinstitution Bø­gely, som i dag er en børnehave med tre børnehavegrup­per. Denne bygning har tidligere været forstanderbolig til Sta­tens Væksthus-forsøg, hvor der blev dyrket i væksthusforsøget, f.eks. Dahlia, Lavendel, Astilbe, Solsikke, Sennep og Valmue, som har præget området, hvorfor der også findes man­ge bevaringsværdige træer og buske på den eksisterende institutions legeplads, der ligger i naturlig forlængelse af den nye daginstitution.

Arkitektonisk hovedgreb og disponering

Den nye institution skal opføres som et lyst, venligt og imødekommende miljø og hvor de indre rumligheder understøtter den pædago­giske læring, børnenes og personalets trivsel i hverdagen.

Disponeringen af den nye daginstitution er placeres således, at den aflang 2-etagers bygningskrop er trukket længst muligt mod syd/øst for at skabe de bedste betingelser for legeplads og udearea­lerne.

Daginstitutionen er disponeret med én hovedindgang mod øst i tæt tilknytning til lederkontor mv. samt otte decentrale indgange direkte til børne­garderoberne på bygningens gavle og vestlige side på hhv. stue og 1. sal. Hertil er der tilføjet karnapper og en altangang sørger også for, at ude/inde­miljøet bliver prioriteret og der opstår både overdækkede arealer i stueetagen og på 1. sal, hvor saddeltaget bidrager til et beskyttet og trygt nærzonemiljø i tæt tilknytning til bygningen.

Dermed har den nye bygning et le­vende, varmt og imødekommende volumen, der former sig i skala og udtryk efter sine primære brugere og skaber det lille fællesskab i det store helt naturligt.

Vuggestue- og børnehavegruppernes grupperum indeholder faste rummøbler med underskabe og i forlængelse af disse ligger temarummene som ”open space”- rumligheder, hvor forskellige læringsaktiviteter kan udfolde sig I løbet af dagen og tilpasse sig den pædagogiske ramme. Dybe vinduesnicher og mobile legetøjskasser understøtter børnenes leg. I forbindelse med hver etage er tilføjet et nærliggende samtale/flexrum, der både kan benyttes af personalet til forberedelse eller fordybelse, være samtalerum, børne­rum eller lignende. Her finder man også et personaletoilet.

I nærhed til hovedindgangens vindfang finder man en åben skranke og kig til produktionskøkkenet. Her kan nysgerrige børn via reposer kravle op og kigge med i madproduktionen til dagen. I forlæn­gelse af hovedindgangen ligger det pædagogiske køkken og har ligeledes forbindelse med trappen til daginstitutionens 1. sal. Det pædagogiske køkken ligger ud mod legepladsen mod vest, nær de to udetoiletter, og gør det til et særligt sted i huset, hvor aktiviteter ude og inde kan flyde sammen. Børnene kan i mindre grupper lave mad og tage aktivt brug af udekøkkenet, der ligger placeret tæt ved det pædagogiske køkken.

Derudover skal institutionen opføres med personalefaciliteterne på 1. sal, hvor finder man både personalegardero­be samt toilet/badefaciliteter og garderobe mv.

Materialer

I disponeringen af den nye daginstitution er der lagt vægt på et materialemæssigt tema, der understøtter en stærk og klar arkitektonisk retning og med en nærværende og indlevet materialeholdning, der understøtter venlige, tak­tile og rare udenærmiljøer.

Indretningen af den nye daginstitution kendetegnes ved brug af kontraster mellem stoflige, robuste overflader og glatte, trans­parente materialer, der forenes i et levende samspil. Der er et generelt fokus på at opnå en god akustik, da det er altafgørende for et godt velbefindende, arbejdsmiljøet og trivslen i den nye daginstitution for både børn og voks­ne. I grupperum på 1. sal samt i det åbne trapperum på 1. sal er der loft til kip for at skabe en større rumlig oplevelse og samtidig udnytte saddeltagsmotivet til at skabe særlige rumlighed oplevelser i daginstitutionen.

Daginstitutionen udformes således med en enkel og lige­frem arkitektur, hvor facaderne beklædes med træ i både natur og sort­malet og med forskellig profilering, som bruges aktivt til at skabe særlige udemiljøer ved bygnin­gen.

Indgangspartiet er tydeliggjort ved at østfacaden, der er trukket tilbage, så man ankommer til hovedindgangen ved et mindre overdækket areal.

Taget er udformet som et sammenhængende grønt tag med sedum, suppleret med nogle velplacerede ovenlys.

Materialerne er valgt ud fra en række parametre som æstetik, holdbarhed, bæredygtighed m.fl. og sikrer lang holdbar­hed og minimal vedligeholdelse. Der har været et fokus har været på robusthed, driftsvenlighed og en generel to­taløkonomisk opmærksomhed.

​ Landskab

Det er inten­tionen, at man som vuggestuebarn starter i husets sydlige ende, hvor alle fire vuggestuegrupperum ligger og jo større man bliver, flyttes man sig langsomt fra syd mod nord og kommer til at være i én af børnehavegrupperne, hvilket afspejler sig i legepladsens indretning.

Hertil ligger den primære legeplads mod vest, og det er også her børnene mødes på tværs af deres grupper.
Den uopvarmede liggehal er opdelt pr. etage og er place­ret helt mod syd i tæt forbindelse med vuggestuegrup­perne på begge etager. Mellem bygning og liggehal er der mulighed for at enkelte børn kan stå i barnevogne eller krybber og sove.

Forældre, personale og besøgende har mulighed for at parkere i bil på det større parkeringsareal nordøst for daginstitution ud mod Virumvej eller på det syd­vestlige hjørne af grunden.

Cykelparkering og overdæk­kede arealer til barnevogne o.lign. er placeret i tæt forbin­delse med daginstitutionens hovedankomst så der opnås et naturligt flow i hverdagen.

Bæredygtighed

I dette projekt tages der afsæt, at vi ønsker at fremme bæredygtigt byggeri i alle faser af en bygnings levetid - fra opførelse, over drifts- og brugsfasen, og til nedrivning. Her ligger størstedelen af en bygnings klimaaftryk over hele dens levetid, indlejret i byggematerialerne.

Bæredygtighedsaspektet er bredt ud, så der ikke blot fokus på der tekniske bæredygtige løsninger i byggeriet, men at der også arbejdes på at opnå social bæredygtighed og bæredygtig adfærd hos børn og ansatte. Den bæredygtige tilgang skal således være synlig hvad enten daginstitutionen betragtes i globalt perspektiv (klima og ressourceknaphed), i lokalt perspektiv (biodiversitet og påvirkning af nærområdet), samt det helt nære perspektiv som sikrer gode fysiske forhold for børn og personale gennem et godt indeklima, gode arbejdsforhold og et sundt og inkluderende socialt miljø.

Sammen med OBH har vi udarbejdet et selvstændigt bæredygtighedsprogram, som beskriver Lyngby-Taarbæks kommune visioner og målsætninger inden for bæredygtighedskvalitet i projektet. Her er den overordnede målsætning, at børneinstitutionen skal certificeres til DGNB Guld, og med DGNB Hjerte.

Da der er tale om nybyg af en daginstitution udarbejdes der ligeledes en indledende LCA-vurdering, der er baseret på den geometri og forslag til bygningsdele, overflader mm.