Gammel Skolevej

På Gl. Skolevej i Ballerup bymidte har vi renoveret en tætlav bebyggelse, som var ramt af skimmelsvamp. Almenbyggeriet fra start tresserne har i alt 45 boliger fordelt på fire hovedblokke med sidebygninger og sadeltag på saksespær. De fire hovedbygningerne var så medtaget, at alt blev revet ud, så kun hovedtrapperne stod tilbage. Herefter er alt opgraderet eller udskiftet, og de tidligere hensygnende boliger fremstår i dag lyse og indbydende med blandt andet nyt køkken og bad, loft til kip og nye generøse franske altaner.

se mere her

Type: Totalrådgivning, Almene boliger  / Bygherre: Boligselskabet Baldersbo afd. 8, Gl. Skolevej  / Sted: Ballerup  / Landskab: Opland Landskab  / Ingeniør: Ingeniør, konstruktioner: Jørgen Nielsen rådgivende ingeniører / Ingeniør, installationer: Strunge Jensen rådgivende ingeniører  / Størrelse: 45 boliger, 3.850 m²  / Anlægssum: 75 mio. kr.  / Status: Ibrugtaget

Brugerinddragelse

I forbindelse med vores udarbejdelse af helhedsplanen har vi gennemført en beboerdemokratisk proces, der har kørt ad 2 spor. Dels det overordnede politiske spor med byggeudvalget (afdelingsbestyrelsen) og administrationen, og dels ”beboersporet”, der har virket i forbindelse med input til udvikling og fremtidssikring af bebyggelsen. Rent praktisk har vi gennemført en række tematiserede beboerworkshops, hvor beboere har bidraget med forslag til lejlighedsplanerne, indretning af udearealerne m.v. Beboerne lagde især stor vægt på, at der blev indarbejdet et mere varieret udbud af lejlighedstyper. Både som seniorboliger/tilgængelighedsboliger og større familieboliger. Boligsocialt er afdelingen særdeles velfungerende – man interesserer sig for sin nabo på den gode måde. Men afdelingen ønsker at kunne tilbyde sunde, tidssvarende og gennemlyste boliger til ”næste generation” af beboere. Det kan de efter realiseringen af helhedsplanen er gennemført medio 2017. Da hele afdeligen er genhuset er der et stort behov for en løbende, grundig og rettidig information til beboerne. Det har vi gennemført via både beboerorienteringsmøder og løbende nyhedsbreve til beboernes store tilfredshed.

Før renovering

Afdelingen har i længere tid kunne konstatere, et stadigt stigende antal beboerhenvendelser vedrørende skimmelvækst i opholdsrum og klager over fugt i vægge, træk, massive kuldebroer, fodkulde og gener i forhold til manglende lydisolation. Derudover er bebyggelsens generelle byggetekniske tilstand ringe. Derfor besluttede Baldersbo i samråd med afdelingsbestyrelsen, at der skulle udarbejdes en byggeteknisk tilstandsrapport med henblik på at opnå støtte til gennemførelse af en helhedsplan. Baldersbo rettede derfor henvendelse til NOVA5 arkitekter, der udarbejdede en tilstandsrapport i 2010. Rapporten var en forløber for den indbudte konkurrence, som vi efterfølgende vandt. Fra 2010-2012 førte vi en løbende dialog med Landsbyggefonden og Ballerup Kommune om sagens økonomiske forudsætninger. Der blev endeligt udmeldt skema A tilsagn primo 2014.