Børnehuset Alhambra Park

Alhambra Park er en idræts- og fritidsklub for 60 teenagebørn. Funktionen stiller store krav til en robust bygning, og der er ønsket optimale forhold for musisk og motorisk udfoldelse og optræden. Bygningen er placeret i umiddelbar tilknytning til moderinstitutionen, Bakkehuset, sydøst for denne på hjørnet af Irlandsvej og Sundbyvestervej på Amager på et grønt areal omkranset af træer. Bygningen består af et hus beklædt med lærketræsspån, som salen skyder sig ind i som et højere volumen beklædt med profileret zink. Hjørnerne er afrundet for at virke venlige og samtidig dynamisk. Taget på de to bygninger har svag hældning fra hinanden, tagfladen beklædt med ”græs” (sedum).

Type: Idræts- og fritidsklub  / Bygherre: Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, KEjd  / Sted: Amager  / Ingeniør: Lemming og Eriksson rådgivende ingeniører A/S  / Størrelse: 320 m²  / Anlægssum: 6 mio. kr.  / Status: Afleveret 2010

Inde/ude

Ved hovedindgangen er en lille intim halvrund opholdsplads skåret ind i salsvæggen – synlig på lang afstand. Rumforløbet er glidende med god mulighed for forskellig brug af de samme arealer – uden at gangforbindelserne virker som spildareal. Mod vest er en stor terrasse, der muliggør sammenhængende arrangementer ude og inde. Salens facade er udformet som et foldeparti, der kan åbnes helt, for at give lys og luft til salen/ dojoén hvor en stor del af alktiviteten er kampsport.

Institutionen er projekteret som miljørigtig projektering med materialer og konstruktioner valgt ud fra et ønske om et robust bygningsanlæg, hvor udgifter til drift og vedligeholdelse minimeres. Der anvendes kendt og afprøvet byggeteknik med brug af få materialer og bygningsdele, der